Tấm phim LED trong suốt

  • Kích thước: 14mm
  • Loại LED: R,G,B 3in1 SMD
  • Độ truyền qua: 53%
  • Độ cong (lõm và lồi): 2.000R
  • Tấm phim tự dính